A Kormány az 1314/2016. (VI. 30.) Korm. határozatában döntött a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programról, amelynek alapvető célja, hogy olyan közösségi terek kerüljenek az ország minél több településén kialakításra, ahol valamennyi korosztály, a fiatalabbaktól az idősebbekig aktívan töltheti el a szabadidejét igényes szabadtéri létesítményekben

Örömmel értesítjük a császártöltésieket, hogy sportpark kialakítására nyert a pályázatunk. Minimum 90 m2 alapterületű, - minimálisan 8 eszköz kerül rá telepítésre. A Ligetben kerül elhelyezésre.


 

Tisztelt CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA!

 

Örömmel értesítjük, hogy a(z) Fenntartható települési közlekedésfejlesztés c. felhívására benyújtott, TOP-

3.1.1-15-BK1-2016-00010 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmét az Magyar Államkincstár

Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság vezetője

                  1 4 0.0 0 0.0 0 0 F t

ö s s z e g ű  t á m o g a t á s r a  é r d e m e s n e k  í t é l t e.


 

ASP PÁLYÁZAT TÁMOGATÁS

 

A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program keretén belül a Miniszterelnökség, mint Támogató által 2016. augusztus 15 - én kiadott KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez c. felhívás alapján CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, mint Kedvezményezett 2017.03.13.-n támogatási kérelmet nyújtott be.

 

Értesítem, hogy a Támogató a „CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA” című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01070 azonosító számú támogatási kérelmet elbírálta, és támogatásra alkalmasnak minősítette.

 

A Kedvezményezett által benyújtott támogatási kérelem alapján a Támogató támogatói okiratban foglalva a támogatás felhasználását az alábbiak szerint rendezi:

A támogatás tárgya „CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ

CSATLAKOZÁSA” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített Projekt elszámolható költségeinek az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból

vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

A Kedvezményezett 5 991 626 Ft, azaz ötmillió-kilencszázkilencvenegyezer-hatszázhuszonhat Ft

összegű, vissza nem térítendő támogatásra jogosult, melyet köteles a támogatási kérelemben meghatározott projekt végrehajtására fordítani.

 

A Projekt megvalósításának kezdete: 2017.01.01.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.06.30.

 

A Támogatás intenzitása: 100 %

 


 

 

A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága 2017. május 1-i levelében értesítette

Császártöltés Község Önkormányzatát, hogy a

Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések c. felhívására benyújtott,

TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00032 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmét a

Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság vezetője

20.000.000,- Ft

összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

 


30 millió forintos támogatás

 

A Kormány 206/2015. ( XII.29.) Korm. határozata egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatására Császártöltés Községnek 30 millió forintot biztosít, melyet az óvoda felújítására valamint a könyvtár felújításának befejezésére fordítunk.

A felújításokkal kapcsolatban a későbbiekben képes összeállítással tudósítunk!


 

A Darányi Ignác Terv keretében az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból 7.542.785 Ft (25.143 EUR) vissza nem térítendő pályázati összeget nyert Császártöltés, melyből egy Fiat Ducato kisbuszt vásároltunk. 

 


 

 


 

NEMZ-TAB-15-0068 számú támogatás

 Hagyományőrző német nemzetiségi tábor

 

A Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében 2015. augusztus 10-16-ig Hagyományőrző tábor került megrendezésre Császártöltésen a TELEHÁZ-ban.

A tábor megrendezésére az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő szervezeten keresztül 250.000-Ft támogatást nyújtott.

A Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjai vezetésével és közreműködésével 20 gyermek (10-12 évesek) vett részt a naponta 9-16 óráig tartó igen változatos programokon. A gyerekek és szüleik nagy várakozással tekintettek az érdekesnek ígérkező hét elé. A tábor során több alkalommal használták a német nyelvet, amivel szorosan kapcsolódtak az iskola nemzetiségi oktatási tantervéhez. A hét során nagy figyelmet fordítottak a Császártöltési Német Nemzetiség Önkormányzat tagjai a nemzetiségi népismeret hagyományainak ápolására, a nemzetiségi (sváb) kulturális hagyományok átadására. A hét napig tartó tábor során nagyon sok segítséget kaptak a szervezők császártöltési idősebb sváb emberektől, pedagógusoktól, valamint az Német Nemzetiségi Iskola és Óvoda, a TELEHÁZ és a PINCELAKAT Szálloda dolgozóitól és vezetőitől, amit külön is megköszöntek.

A tábor a szülők és gyermekeik tájékoztatásával kezdődött. A Császártöltési Német Nemzetiség Önkormányzat vezetője elmondta, hogy milyen programokat terveztek a hét nap során, majd megnyitotta a Hagyományőrző tábort.

    Az első napon a CSÁSZÁRTÖLTÉSI TÁJHÁZ (Falumúzeum) kiállítási anyagával, értékeivel és ezeken keresztül a sváb hagyományokkal ismerkedtek meg a résztvevők. A nap során tevékenyen részt vettek a gyerekek a TÁJHÁZ-ban kiállított tárgyak felcímkézésében. A munka során ismerkedtek meg a különböző kiállított ruhadarabok és egyéb eszközök sváb és német nevével. A felcímkézésnél és a nevek "kitalálásánál” nagy segítségre volt a Császártöltési Sváb - szótár amit 2014-ben adtak ki a helyi  Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében, helyi összefogással. A szótár anyagát hosszú hónapokon keresztül gyűjtötték a helyi idős sváb emberektől.

A második napnak a KÖNYVTÁR adott teret, ahol meghívott előadó (Bolvári Csaba) segítségével családfakutatáson majd ezt követően hagyományőrző kézimunkázáson, barkácsoláson vettek részt a gyerekek. A könyvtárban is ismerkedhettek a német nyelvvel és a sváb szavakkal, mert a könyvtárnak egy részén nemzetiségi könyvek és írások találhatók. A nap végén Fusch József helyi sváb zenész harmonikakíséretével sváb dalokat tanultak és énekeltek.

    A harmadik napon kerékpárral kirándultak a tábor résztvevői a 10 km-re lévő, szintén svábságáról és pincefalujáról híres Hajós városba, ahol megtekintették a Tájházat. Megismerkedtek a Hajósi sváb népviselettel és megállapíthatták a különbözőségeket a két sváb település régi viseletében. Érdekes, hogy két sváb nép mennyire eltérő hagyományokkal rendelkezik, pedig a két település szomszédos. Ez abból adódik, hogy az ősök más Németországi hagyományokat hoztak magukkal az idetelepülés során.  Ezt követően a volt érseki kastélyt látogatták meg a résztvevők. A Hajósi kastélyt Gróf Patachich Gábor kalocsai érsek építtette 1740-ben. Többszöri átépítés után nyerte el a mai formáját. 1907-ben Haynald Lajos bíborérsek gyermekotthont alapított a kastélyban, ami 1998-ig működött. A kastély teljes felújítása 2009-2010-ben valósult meg. Több állandó kiállítást is megtekinthettek a táborlakók. Ezek a következők voltak: Vadászat az Alföldön (XIX.század), Hajósi szentbúcsú sokszínűsége, Szőlő és borkultúra a Homokhátságon és a Főúri életformát bemutató kiállítóterek-szalonok, háló- és dolgozószoba. A kastélyban foglalkozás keretében pénztárcát, karkötőt készítettek bőrből, helyi sváb mesteremberek segítségével. A program végén kerékpárral visszamentek Császártöltésre. Az út során kis pihenőt tartottak a Hajósi pincefaluban.

    A negyedik napon csoportokra bontva gyűjtőmunkát végeztek a gyerekek a régi temetőben. A Császártöltés Régi temető hosszú ideig elhanyagolt volt és már több évtizede nem is temettek ide, de az elmúlt években Császártöltés Község Önkormányzata rendbe hozta és gondozza a helyiek és főleg a helyi svábok nagy örömére. A feladat német nyelvű sírfeliratok és keresztek lejegyzése, lerajzolása volt. A jó időben nagyon élvezték a "terepmunkát" a résztvevők. Az összegyűjtött adatok kiértékelését követően meglátogatták a helyi Pincelakat Borház és Szállodát, ami községünk egyik „ékköve”, mivel az építése során nagy gondot fordítottak a helyi hagyományos építészeti motívumok alkalmazására. A szállodában helyi borászok előadásában megismerkedtek a gyerekek a borkészítés rejtelmeivel, a borhoz, szőlőhöz és szürethez kapcsolódó szavakkal, kifejezésekkel magyar és német nyelven. A nap zárásaként a szálloda uszodájában és wellness részlegében pihenhették ki magukat a gyerekek. A Pincelakat Borház és Szálloda pogácsával és üdítővel kedveskedett a zajos gyerekhadnak. Elmondásuk szerint ez egy nagyon jól sikerült nap volt.

    Az ötödik napon csoportokra oszlottak ismét a tábor résztvevői. Csoportonként egy felnőtt kísérővel idősebb, svábul beszélő császártöltési embereket kerestek fel. A beszélgetések során sváb ételek, sütemények és italok neveit, azok receptjeit, elkészítésüknek rejtelmeit és állatok, növények, ruhák, berendezési tárgyak …stb. sváb neveit gyűjtötték össze. A Sváb-szótár segítségével a gyűjtött szavak, kifejezések beazonosítása is megtörtént. Zárásként kiértékelték a napi gyűjtés eredményeit. Ez a nap nagymértékben kapcsolódott a nemzetiségi oktatásban résztvevő tanulók tantervéhez.

    A hatodik nap a TELEHÁZ kiállítótermében kezdődött. A délelőtt folyamán megismerkedhettek a gyerekek a malenkij robot és a kitelepítés eseményeivel, történéseivel. Ezeket az ismereteket idős helyi sváb emberek elbeszéléseiből, visszaemlékezéseiből ismerhették meg. Ezt követően játékos formában, hagyományőrző játékokkal, mondókákkal ismerkedtek meg a gyerekek. Ez a foglalkozás nagyon tetszett mindenkinek. Császártöltés és a Magyarországi németek címerének elkészítése volt a következő feladat, valamint a címerek magyarázata, elemzése. Ezt a feladatot is nagy érdeklődéssel végezték. A hatodik nap zárásaként újra kerékpárra pattant a "tábor" és meg sem állt a közeli parkerdőig. Az út során gyönyörködhettek az erdő gazdag állat és növényvilágában is. A KEFAG Császártöltési Erdészetének kezelésében lévő parkerdőben a tanult játékok, mondókák kötötték le a gyerekek figyelmét. Ezt követően kissé fáradtan, de annál éhesebben kóstolhatták meg a többféle sváb ételt és egyéb finomságokat.

    A hetedik napon visszaköltözött a tábor a TELEHÁZ kiállítótermébe. A táborozók ötletes kiállítást rendeztek be a tábor során készített rajzaikból és egyéb alkotásaikból, gyűjtéseikből. A kiállítást megtekinthették a szülők is, akik egy táborzáró "szülői értekezletre" voltak hivatalosak a mai napon. Sokan elcsodálkoztak, hiszen már Ők sem nagyon ismerték ezeket a sváb kifejezéseket, hagyományokat.

    A Császártöltési Német Nemzetiség Önkormányzat vezetője értékelte a tábort, a táborban résztvevő gyerekeket és reményét fejezte ki, hogy a jövőben is lesz lehetőség a Hagyományőrző tábor megszervezésére és megrendezésére. Ez elsősorban anyagi kérdés ezért örömét fejezte ki, hogy sikeres pályázat révén gyermekeinknek lehetővé tudtuk tenni a napi étkezéseket, uzsonnákat, frissítő italokat és a színvonalas programokat, valamint kifejtette, hogy számukra (a Császártöltési Német Nemzetiség Önkormányzat képviselői számára) is nagy élmény és öröm volt ez a hét, remélik, hogy jövőre is megrendezhetjük Hagyományőrző táborunkat! Megköszönjük az Emberi Erőforrás Minisztériuma anyagi támogatását, mely nélkül ezt a tábort nem tudtuk volna megrendezni.

Video kategóriák:
Császártöltés °C
Budapest °C
  2024/07/25 Ferienhaus Ostsee
info :
Published menu link to the component iCagenda not found!

Eseménynaptár

July 2024
H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Az oldalt látogatták 2015.08.06. óta:
19559719
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1554
5467
21080
56576
151809
121139
19559719

Forecast Today
4872

0.42%
2.36%
96.52%
0.30%
0.39%
0.02%
Online (15 minutes ago):141
141 guests
no members

Your IP:3.92.91.54